Eling-eling dulur kabeh Eling-eling dulur kabeh Ibadah ulah campoleh Beurang peuting ulah weleh Bisina kaburu paeh Sabab urang bakal mati Nyawa dipundut ku Gusti Najan raja nyakrawati Teu bisa nyingkahan pati Karasana keur sakarat Nyerina kaliwat-liwat Kana ibadah kaliwat Tara ngalakukeun solat Kaduhung kaliwat langkung Tara nyembah ka Yang Agung Sakarat nyeri kalangkung Jasadna teu meunang embung. Pada (paragraf) kahiji pupujian di luhur teu ngelingan ka urang sangkan?

Eling-eling dulur kabeh Eling-eling dulur kabeh Ibadah ulah campoleh Beurang peuting ulah weleh Bisina kaburu paeh Sabab urang bakal mati Nyawa dipundut ku Gusti Najan raja nyakrawati Teu bisa nyingkahan pati Karasana keur sakarat Nyerina kaliwat-liwat Kana ibadah kaliwat Tara ngalakukeun solat Kaduhung kaliwat langkung Tara nyembah ka Yang Agung Sakarat nyeri kalangkung Jasadna teu meunang embung. Pada (paragraf) kahiji pupujian di luhur teu ngelingan ka urang sangkan?

  1. Salawasna kudu eling, lantaran sakabeh nu hirup di alam dunya bakal maot
  2. Salilana kudu eling kadulur jeung ka baraya nu geus maot
  3. Salawasna getol neangan elmu jeung harta banda pikeun bekel hirup di alam dunya
  4. Salilana kudu getol ngajalankeun ibadah,pikeun bekel diaherat
  5. Semua jawaban benar

Jawaban: A. Salawasna kudu eling, lantaran sakabeh nu hirup di alam dunya bakal maot.

Dilansir dari Ensiklopedia, eling-eling dulur kabeh eling-eling dulur kabeh ibadah ulah campoleh beurang peuting ulah weleh bisina kaburu paeh sabab urang bakal mati nyawa dipundut ku gusti najan raja nyakrawati teu bisa nyingkahan pati karasana keur sakarat nyerina kaliwat-liwat kana ibadah kaliwat tara ngalakukeun solat kaduhung kaliwat langkung tara nyembah ka yang agung sakarat nyeri kalangkung jasadna teu meunang embung. pada (paragraf) kahiji pupujian di luhur teu ngelingan ka urang sangkan salawasna kudu eling, lantaran sakabeh nu hirup di alam dunya bakal maot.

Disclaimer:Jawaban yang disediakan di atas hanya untuk digunakan oleh orang tua siswa dalam memandu proses belajar online anak. Soal diatas berupa pertanyaan yang terbuka artinya banyak jawaban tidak terpaku seperti di atas.